מדיניות הפרטיות

החברה מתייחסת בכבוד רב למשתמשים בשירותי האתר .

מטרת התנאים המפורטים להלן במדיניות פרטיות זו הינה, לסקור את האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה ע”י המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידה בעת שימושו.

כמו כן, למען הסר ספק כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות, זהים למשמעותם בתנאי השימוש אלא אם צוין אחרת.      

מבלי לפגוע מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר ומופנת לשני המינים.

1.1.         בעת ביצוע הזמנה באתר תידרש למלא את פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי  זיהוי (להלן: “מידע אישי”) . אנא שים לב כי מסרת פרטים נכונים ומלאים ללא שגיאות על מנת למנוע מצב בו לא תהא באפשרותך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך , לפגוע באיכות השירות וכן לפגוע ביכולת צוות האתר ליצור עמך קשר במידת הצורך.

מובהר בזאת, כי לא חלה על הצרכן החובה למסור את המידע כאמור ומסירת המידע תלויה בהסמכתו וברצונו החופשי של הצרכן.

1.2.   בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות , התשל”א -1981,(להלן:”החוק”). המידע האישי שמסרת והמידע על אודות  הרכישות שמבוצעות באתר (להלן: “המידע”) יישמרו במאגר המידע של האתר וייעשה בהם שימוש על פי מדיניות פרטיות זו ו/או הוראות הדין לפי הצורך.  

1.2.         החברה מייחסת חשיבות רבה לאבטחת המידע ועושה מאמצים רבים לשמירת המידע ואבטחתו מפני צדדים שלישיים כנגד ניצול שבמזיד ו/או בשוגג. על מנת להבטיח את שמירת המידע כאמור, החברה אוספת את המידע בסביבה מאובטחת עת היא נעזרת בטכנולוגיות אבטחה שונות לרבות, הגנה באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים בכדי להגן על המידע שנמסר במסגרת אתר זה.

   עם זאת , מובהר כי מאמציה של החברה יכולים להעלות חרס ואין החברה יכולה להתחייב כי המידע שנאסף במסגרת אתר זה יהיה מוגן באופן מוחלט ממקרים בהם אין לחברה את השליטה על כך.

הצרכן מודע לאמור ולא יהיה בידו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  בגין כל נזק שעתיד או יכול להיגרם כתוצאה מחשיפת המידע שמסר לרבות פגיעה בפרטיות הצרכן. החברה ממליצה לצרכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותו באתר.

1.4.  מובהר בזאת, כפי שמצוין בהסכם תנאי השימוש, סליקת כרטיסי האשראי של הרוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה. החברה איננה שומרת בשרתי האתר את פרטי כרטיסי האשראי שנמסרים על ידי הצרכן בעת השימוש או לאחר ביצוע הזמנה.  

1.5 נרשם למעלה בס’ 1.1

1.6.     בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”). החברה רשאית  לעשות שימוש במידע שנאסף ונמסר על ידי המשתמש באתר  ובמידע שתאסוףהחברה על אודות דפוסי השימוש באתר  וזאת לצורך שיפור השירותים ,העשרת האתר,שינויו,   ויצירת קשר  עם הצרכן  במידת הצורך בכפוף   להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

1.7.    החברה  עושה שימוש בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן  : “העוגיות. המטרה של העוגיות היא לעשות התאמות ייחודיות ולייעל את השימוש בשירותים ובאתר ולמעשה לאסוף נתונים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר,  אימות פרטים,  התאמת האתר להעדפות  האישיות של הצרכן  ולצרכי אבטחת מידע. במידה והצרכן מעוניין לשמור על פרטיותו והוא אינו מעוניין בטכנולוגיית העוגיות ניתן להיכנס לתפריט הדפדפן ולחפש את כפתור  הניקוי – מחיקת היסטוריית הגלישה וקובצי העוגיות. הצרכן מודע לכך שבמידה ויבחר להימנע משימוש בטכנולוגיית העוגיות עלול להיווצר מצב בו הצרכן לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים באתר. לחילופין, במידה והצרכן בחר שלא למחוק את טכנולוגיית העוגיות המשך הגלישה באתר מהווה את הסכמתו לשימוש שעושה האתר בעוגיות.   

יצוין שאותם “העוגיות” Cookies “משואות רשת” (web beacons) הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ו תפקידם לסייע באיסוף מידע על אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון: גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד Google Analytics . המידע הנאסף איננו מזהה את הצרכן והשימוש שיעשה ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google  . במידה והצרכן רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google  הוא יוכל לעשותכן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן  ו/או בקישור זה.

1.8.    החברה  אינה מעוניינת לקבל  מהצרכן  כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והצרכן נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום  כגון: פורומים, תגובות וכד’ תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני.  מובהר בזאת , כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעות הדבר היא שאינך  זכאי כצרכן ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה ו/או תפרסם באתר.

1.9.   המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין. החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט המידע המועבר לספקים לצורך השלמת    פעולות הרכישה שביצעת באתר.כמו כן, החברה תמסור את המידע כאמור במקרים בהם   תהיה מחויבת לעשות כן במקרים הבאים: על פי דרישת הצרכן, על פי צו שיפוטי המורה למסור את המידע ו/או אם תעמוד החברה בפני נקיטת הליכים  צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצדדים שלישיים  ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

1.10.באתר קיימים קישורים אשר מפנים את הצרכן לגלישה באתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לבחירת אתרי האינטרנט אליה היא מפנה ושלמיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות הצרכן.  .  יחד עם זאת, למען הסר ספק, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים , לתכניהם וכל הקשור או הנובע מהשימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריות הצרכן בלבד.

1.11. הנך  רשאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981. בנוסף, במידה והמידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

1.12.החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

תקנון משלוחים והחזרות

תנאים להחזרת מוצר ובקשת זיכוי

רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

 

צרכן הרוכש באתר זה רשאי, לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן.

מדיניות ביטול :
צרכן יהא רשאי לבטל את העסקה שביצע מיום עשייתה ועד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, על פי המאוחר מבניהם, בכפוף לכך שהצרכן לא עשה שימוש במוצר, לא הרע למוצר, המוצר אינו פגום והוא מוחזר באריזתו המקורית ובמצב חדש לחלוטין.

במצב דברים זה, עלות משלוח המוצר מהצרכן לכתובת החברה שתינתן תחול על הצרכן.

מדיניות החזרה:
צרכן המבקש להחזיר את המוצר שרכש באתר יוכל לעשות כן, עד כ-14 יום מיום רכישת המוצר בכפוף לכך שהצרכן לא עשה שימוש במוצר, לא הרע למוצר, המוצר אינו פגום והוא מוחזר באריזתו המקורית ובמצב חדש לחלוטין.

במצב דברים זה, עלות משלוח המוצר מהצרכן לכתובת החברה שתינתן תחול על הצרכן.

לאחר קבלת המוצר לידי החברה ולאחר וידוא שאכן לא בוצע שימוש במוצר והוא הוחזר באריזתו המקורית, יישלח לצרכן זיכוי מלא על אודות המחיר אותו שילם בגין המוצר בצורת זיכוי כרטיס האשראי איתו בוצעה העיסקה או באמצעות העברה בנקאית במידה ולא ניתן לזכות את הכרטיס (במקרה של תשלום עם כרטיס דיינרס למשל אותו לא ניתן לזכות ישירות).

-על הלקוח לשלם מכספו על שילוח המוצר חזרה אל החברה לכתובת שתינתן לו בעת בקשתו להחזיר את המוצר. רק לאחר קבלת המוצר אצל החברה ולאחר וידוא שאכן לא בוצע שימוש במוצר והוא הוחזר באריזתו המקורית,יישלח זיכוי מלא אל הלקוח על המחיר אותו שילם הלקוח על אותו מוצר.

(עלות משלוח דואר רשום הינו 15-20 ₪ לערך תלוי במשקל החבילה).

מדיניות החלפה:
צרכן המבקש להחליף את המוצר שרכש באתר במוצר אחר (למשל במקרה בו המידה לא מתאימה לו) יוכל לעשות כן, עד כ-14 יום מיום רכישת המוצר בכפוף לכך שהצרכן לא עשה שימוש במוצר, לא הרע למוצר, המוצר אינו פגום והוא מוחזר באריזתו המקורית ובמצב חדש לחלוטין.

במצב דברים זה, עלות משלוח המוצר מהצרכן לכתובת החברה שתינתן תחול על החברה (כל עוד ההחלפה בוצעה כ7 יום מרגע הקבלה) ואך ורק בהחלפה הראשונה. אם ללקוח יבקש להחליף מוצר יותר מפעם אחת להזמנה, העלות הנוספת תהיה על הצרכן. אם הצרכן יבקש לבצע החלפה לאחר 7 יום מרגע הקבלה, התשלום יהיה עליו ולא על החברה.

 

תנאי האחריות ותיקון

אחריות מלאה תינתן ללקוח ל24 שעות מרגע קבלת המוצר לכלל חלקי המוצר בכפוף לכך שהצרכן לא עשה שימוש במוצר, לא הרע למוצר והמוצר מוחזר באריזתו המקורית, ובזאת בתנאי שהמוצר הגיע ללקוח כשהוא הינו תקול ואינו בר שימוש.

במידה ותוך עד 6 חודשים מרגע קבלת המוצר קרה פגם לא סביר במוצר שלא בוצע עקב שימוש לא הולם אלא נגרם על ידי חומרים לא טובים של המוצר וכדומה בית העסק ייתן מענה בהתאם לתיקון המוצר או להחלפתו אם הוא רואה נכון בכך בלבד ולא על פי דעת הלקוח. 

תנאי המשלוחים וזמני שילוח עדכניים

שיטות המשלוח הניתנות באתר הן:

  • משלוח חינם בהזמנות של מעל 200₪ באמצעות שליח | 1-5 ימי עסקים ועוד יום עסקים אחד לטיפול בהזמנה (לא כולל היום בו בוצעה ההזמנה) – נשלח על ידי חברת שליחויות זיגזג.
  • *בהזמנות של מתחת ל200₪ עלות המשלוח תהיה כ-20₪ ותשולם על ידי הלקוח.
  • *חשוב לציין כי המשלוחים הינם לכל הארץ למעט אזורים מוחרגים שחברת זיגזג לא מגיעים אליהם (ניתן לראות פירוט על ישובים מוחרגים באתר זיגזג).
    ט.ל.ח
לפתיחת שיחה בוואטסאפ
1
שלום וברוכים הבאים לBysheila,
תרגישו חופשי לבקש עזרה או התייעצות.
אני כאן בשבילכם לכל שאלה!
שילה.
דילוג לתוכן